Site logo

Chính Sách Bảo Mật (Privacy Policy)

Mục đích

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của họ khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ người dùng:

 • Thông tin do người dùng cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin do người dùng cung cấp khi họ đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ, đặt hàng, hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thanh toán, và thông tin khác.
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập: Khi người dùng sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin về hoạt động của họ. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web mà người dùng đến từ, trang web mà người dùng truy cập, và các trang web mà người dùng nhấp vào.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp cho họ các dịch vụ mà họ đã yêu cầu, bao gồm đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ, đặt hàng, và liên hệ với chúng tôi.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông báo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của người dùng để gửi cho họ các thông báo về sản phẩm, dịch vụ, hoặc các ưu đãi mới.
 • Tự động hóa: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của người dùng để tự động hóa một số tác vụ, chẳng hạn như xác thực người dùng hoặc cá nhân hóa nội dung.
 • Thống kê: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của người dùng để tạo báo cáo thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các bên cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc xử lý thanh toán.
 • Các cơ quan pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu.
 • Các bên mua bán: Nếu chúng tôi bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của mình, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với người mua.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình truyền tải.
 • Tường lửa: Chúng tôi sử dụng tường lửa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cập trái phép.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng cho nhân viên có thẩm quyền.

Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của họ:

 • Truy cập: Người dùng có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi đang lưu giữ.
 • Sửa đổi: Người dùng có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa bỏ: Người dùng có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của họ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • Cản trở việc sử dụng: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của họ.
 • Chuyển dữ liệu: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của họ cho một bên thứ ba.

Để thực hiện các quyền của mình, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp dưới đây.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: hello@abroadbay.com